Kapituła Konkursu Złote Wachlarze

Krystyna Iglicka – Okólska

Profesor nauk ekonomicznych. Demograf. Rektor Uczelni Łazarskiego. Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii. Ekspert rządu polskiego ds. polityki migracyjnej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. Mobilności pracowników z nowych państw członkowskich po 2004 roku. Członek Komitetów Nauk Demograficznych oraz ds. Migracji i Polonii przy Polskiej Akademii Nauk.

Myroslava Keryk

Prezeska fundacji ,,Nasz Wybór'', migrantka, laureatka Złotych Wachlarzy 2015 w kategorii Osoba za nieoceniony wkład w budowanie dialogu pomiędzy Polakami i społecznością ukraińską w Polsce i wspieranie integracji społecznej.

La Duc Trung

Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce, pierwszy zastępca przewodniczącego Instytutu Nauki i Kultury Wietnamskiej. Aktywnie działa na rzecz społeczności migranckiej w Polsce, członek Komisji Dialogu Społecznego działającej przy U.M. st. Warszawy oraz prowadzonej przez IOM Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji.

Andrzej Malinowski

Od 2001 roku Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej i największej organizacji pracodawców w Polsce. Andrzej Malinowski pracował w administracji rządowej, był m.in. podsekretarzem stanu w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki. Do najważniejszych osiągnięć zawodowych w administracji rządowej zalicza współtworzenie koncepcji i organizowanie Ministerstwa Gospodarki, które wciąż działa w wypracowanym przez niego kształcie.

Rafał Rogala

Od wielu lat zajmuje się tematyką migracyjną. Od 2007 roku piastuje stanowisko Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców (UDSC) - centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach wjazdu cudzoziemców na terytorium RP, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy, udzielania cudzoziemcom azylu oraz wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz udzielania ochrony czasowej. 

 

Anna Rostocka

Dyrektor biura Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Polsce. Kwestiami migracyjnymi zajmuje się od wielu lat. Od 2004 roku kieruje Biurem IOM w Warszawie, przygotowując i nadzorując realizację projektów migracyjnych między innymi w zakresie integracji migrantów, poszanowania i promocji praw człowieka w kontekście migracji, przeciwdziałania handlowi ludźmi, zapobiegania i zwalczania nieregularnej migracji. Przewodnicząca Kapituły Konkursu Złotych Wachlarzy.

Piotr Stachańczyk

Od listopada 2015, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze ONZ w Genewie. Przed objęciem funkcji w Genewie, ambasador Piotr Stachańczyk piastował stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, opowiadającego między innymi za kwestie polityki migracyjnej i uchodźczej. Współautor wszystkich ustaw odnoszących się do problematyki migracji, repatriacji i obywatelstwa przyjętych od 1997 r. przez Sejm. 

Krystyna Starczewska

Pedagog. Dyrektor Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej. Twórczyni  Zespołu Szkół ,,Bednarska’'. Laureatka pierwszej edycji Konkursu Złote Wachlarze w kategorii Osoba za wieloletnie, stałe i konsekwentne zaangażowanie w tworzenie środowiska szkolnego wspierającego integrację dzieci migranckich przebywających w Polsce, w szczególności zwiększanie ich szans edukacyjnych oraz szeroko rozumianej integracji szkolnej.

 

W ubiegłym roku z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Abdulcadira Gabeire Farah, członka Kapituły i Laureata Złotych Wachlarzy, Prezesa Fundacji dla Somalii, który zginął w zamachu w Mogadiszu. Człowieka, który z ogromnym zaangażowaniem realizował działania nakierowane zarówno na wspieranie integracji migrantów w Polsce, jak również na poprawę sytuacji w jego rodzinnej Somalii.